قوانین ارسال مقاله

  • سعی کنید مقالات  تان کمتر از 450 کلمه نداشته باشند.
  • تمام منابع و گزارشات و آمار واقعی را در مقاله تان بیان کنید.
  • محتوای مقالات را به زبان ساده بیان کنید تا برای تمام کاربران قابل فهم باشد.
  • مطمئن شوید که از تصاویر مرتبط و با کیفیت بعنوان تصاویر اصلی مقاله  خود استفاده کنید.
هر هفته به بهترین مقالانه اشتراک سالیانه استفاده از تمامی محصولات موسسه هوش برتر ایرانیان اعطا می شود.

ارسال مقاله