ثبت نام شما در وبینار هرمس با موفقیت انجام شد.

تاریخ برگزاری وبینار 5 آذر
ساعت 18 الی 20

جهت شرکت در وبینار، هماهنگی های لازم با شما انجام خواهد شد و با شما در تماس خواهیم بود.

سرعت مطالعه قبل از وبینار هرمس
سرعت مطالعه بعد از وبینار هرمس