بزرگترین عامل برهم خوردن تمرکز چیست؟

در این ویدیو استاد امانی شما را با عاملی آشنا می کند که بزرگترین مانع تمرکز است. این ویدیو را حتما تا انتها تماشا کنید.