جلسه سوم

اسم جلسه در اینجا قبد می شود

1 - هرچیزی که احساس میکنیم، هرچیزی که بلدیم و هرچیزی که میشنویم و تمامی مباحث مربوط به حافظه حول این محور این محور می چرخد چیست؟

سوال بعدی