دوره آموزشی تندخوانی

قسمت اول:

محاسبه سرعت مطالعه

دانلود بخش اول

قسمت دوم:

حرکات چشم

دانلود بخش دوم

قسمت سوم:

حوزه دید

دانلود بخش سوم

لینک مربوطه:

کلیک کنید

قسمت چهارم:

عبارت خوانی

دانلود بخش چهارم

قسمت پنجم:

تقویت عضلات چشم

دانلود بخش پنجم