آموزش مرور دروس و زمان مرور
,

آموزش مرور دروس را حتما بخوانید و به کار ببرید

با استفاده از تکنیک های حافظه، اطلاعات از حافظه کوتاه مدت وارد حافظه میان مدت ما می شود. با آموزش مرور دروس می توانید این اطلاعات را وارد حافظه بلند مدت خود کنید. وقتی میگوییم تکه ای از اطلاعات ملکه ذهنمان شده است، دقیقا منظورمان این است که این ا…