بهانه ها

تغییر باور ها باعث می شود زندگی تان تغییر کند.

این بهانه ها هستند که هر روزه مانع رسیدن ما به موفقیت می شوند. نمی شود به طور همزمان هم به موفقیت رسید و هم بهانه تراشی کرد. برای غلبه بر بهانه تراشی، تغییر باور ها اصلی ترین راهکار است. همه ما به طور ناخودآگاه بهانه هایی را درون ذهنمون داری…